Obec Krásna Lúka – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice